Canl sex frecam 8 mike green dating

6854933580_2c8b688306_z

Pfztereaduotemplacgrcgia, Cerm»vnum,alteram JUkr^fig' nam^uc Apo Uinis ^ qui Temenites vocabatur, pulcher ri mam ac maxi'^ mnm. Hc^ruf flc Uaiot Kiaririliatiblls Tia:icn- obcius fomniutn.

Porcx kcm Mautide Sf quae Anaponifluaium re(picicbant,extra eas paln.s Lyfimclia, cuius vaporibu.s tota Syracufarum vrlis & prxd- puccain parcccxluminficicbacur.

^^f^j Kal^extilibusacccpca, vcncfafh]mcx(c Mzajjifunt. Syracurani ver6 fitotumultn,mor DO correprus interijt, Nlortuo Ducc- lom*, tio pace cum Agrigencinisfadta, bc fixderc, quod cum Carthaginienfi- £ bus Gc Iopcrcuirerat,inuiolato, Syracunc facilc principcm locum in Si- ciha ccnebanc.

Ac^ue ca: um S\ raculanoru opes cranc^ ea imjpcnj poce- ilas^vc nonroli^ Gra^Borum/ed & Si Gubnim vrbibas^excepta Trina- cria,imperarent.'Ii Li MAci A Sicolarum vrbiti eacempeftaceprinctps, Vi\^'" & quah regia opere pracndio^ue munici fnma , ci uibus quoque virmtc^ ingenioac opulenciaprjcftancifnmisrcferta florebac ,cam Sy Acufani, Vt potcntiitfux acmulam, &:dc Slcnlornm impcrio vindicando cogi- tantcm , aut in potcltatcm rcdigendam , aut pcuitus dclendam dcccr- nunt,confcrip Fis icaquc vndiqnecopijs , habitoquc dclcd:u acerrimoin Trmacitun vunomncm &ap£aratum belli moucnc, i ruiacini ftrcnuc tri"!

s Q}i'^rca vrbs,quia pollrcma ardific3ta fucrat, AV.t/w//» appcllata:ha:ci yrtmffam Scp Lcmrrionc Tychen,ab Oricnte Acr.idina h.ibcbac-In hacthcatrum crac cx viuo faxo maximum, omniumtjuc ia Sicilia pulcherrmium,ncc Iongc^cheaicojl M^to;l!

Vaicns hoc Go LTzi tu,quipotesoffinia Pofle Diceris ; & 6e Rint luee l Aon Dineaia mm» Quae deberi igitur tali pro munere di£U ttk Olim, loliiis, l.ius, ea iure rua eft. Atque faocpoti nccnon dc Eldii D, quod&fluminis,& vrbis^ ftaidsnomenin Pachyno crat; Noshui^ffmodi nomc fcmcl poruifle contcnri,itcmmdclinearcabftinuimus. Quodctia dc Thuia ciuicatc^ fluminc, &cmpono,vci cx Vulcumo flumme & opido, Tructo flumi- nc &C ciuicate, Arimmoque vrbe & fluuio, ciquc nmilibus mtciligi vo- Iumus. • Digilized by Google Digitized by Google k MAGNA GBAECIA ET ITALIAE P A R .9 ji:izod by Google IN MISTORIAM VRBIVM ET PQPV^^ ' lon]l|i$icilix&Magna: Grxcix ab Hiibcrco Go Iczioillur- fttatam^Gnie Di Gcrarc Uj Medici Brugenfis^ AD PRILIPPVM HSSPANIARVlb VTRIVS.' q^V B SICILIAE REOBM BPtai(. • tio LTKi TS Httbeiti* ip Ta eft $ de^ue Imbeleoeiiri| Eoeo eti Ain cdo eft oobi Hs arti Hcc. ■^if^'' paf Tibiis mill« quingencis Italia:a(jh.trcbat,abca Vti & ab Lacinis h tribas/cd in.rqnalibus latcribus Triquetraappellat» B fuic. iuxca Cyllcncn Elcoriim nauaic in marc irrumpcrc, atcjuc marclo- nhiffl pcr quingcnta pafl Uu millia fubtcrmcarc , Sc cx hoc fonte itcrum erampercatque id muttis & ve Anilibus argumcnds aflirmare coten- ^taou Antbufavcro aquas habuit craflasialflorei^ue, &. Vertex triangali qui cotra C enim Calabriie promontoriu in Borea cxc Urrit, P£LORVS dicitur:liue quod co vocabulo,montis magnitudi- p,j^,^, ncm Griciaantiquitus(ignificaret:aut vti multorum au^oritatc con- iirmacumcit,a Pc Ioronauis Annibalisgubernacore. Pedlia fugieos e6 dctams, ant Hicroni iccundo vltrd^ dediderunc, fub cuius imperio, 8c C Ibcictate Digitized by Google .t8 SVRAt VSAfe ' ibciecaciejainicic U^; Popali Romani Syracufana Rcrpnblicaixiulcisan- \ tca malis fclla noanihil rerpirauic,tloncc Hieroiic mor tuo Hrcronymu s dard^mnepos^qui fucccncrac in tyrannidcm pro Lipru5,& Mi Pcenorum amicitiam procliuis, fubruiii infidiis opprinicrctur. acque hsc paucis dc Rcipnblicae iftius conucriione hic pr clari vifnm e(Vj 4]ao cot mntacioaum & .curbahim eauflx inccliigcrcutur. proindc potui infuaucs , plcniflimas tafflenpi(aom,qaos,qa^ Diana: facri eilcnc : rc- ■ Knmijn M» ligio erat violatc.atquc hinc varia ni Tmifmata cum Arethulx capitc pit ^«a^m. Ad angudias vcriufq^ portus pollca arx Dionyfij Scnioris extni- Aa; acq;^ Timoleoncei vt Tyrannoru iede eiaertercc,iccrum cxcifa fuit. Hippocraiei, Carcht^ioicnfitf « t or Cf c j i Mi, • quomodofeditioi0sop|i M£feriti ibid. Hancvrbcm cetcris munidorcmiunp Jiorem^uc , & vc luti ex plaribus compontam fuif Tc vrbibus au(fbores produnc , Sc ip Cc loci fitus ceftamr. Erant in & Latu- M.ca//«^ mi«,h.e cr Anc fbll A' iubtcrrancje varijs anfradtibas cxcauat.r , e quil us x'c''ci(:6& vrbcm cxlrruci Kl;im lapidcs petcbanciir,c]uibiis pollca rcgcs i Sc Ty- /f.1.1- ranni pro ccrc v H liinr.

You must have an account to comment. Please register or login here!